Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/927
Title: Zespoły bólowe szyjnego odcinka kręgosłupa u lekarzy-stomatologów
Authors: Skalska-Izdebska, Renata
Żwirek, Iwona
Szpotowicz, Barbara
Goraj-Szczypiorowska, Barbara
Pałka, Tomasz
Kurach, Agnieszka
Keywords: шийний відділ хребта
хребет
bóle kręgosłupa szyjnego
больові відчуття
Issue Date: 2013
Citation: Zespoły bólowe szyjnego odcinka kręgosłupa u lekarzy-stomatologów / Renata Skalska-Izdebska, Iwona Żwirek, Barbara Szpotowicz, Barbara Goraj-Szczypiorowska, Tomasz Pałka, Agnieszka Kurach // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 206 - 213.
Abstract: Больові відчуття шийного відділу хребта є одним з найчастіших симптомів захворювань останніх років, які турбують також лікарів-стоматологів. Найчастішими причинами їх прояву є сидячий спосіб життя, пов’язаний з науково-технічним прогресом. Мета роботи. Мета роботи – оцінювання частоти виникнення болю в шийному відділі хребта залежно від характеру виконуваної роботи та повторення больових епізодів. Матеріал і методика. Дослідження проведено серед лікарів-стоматологів. У дослідженні взяло участь 20 осіб. Більшість у групі становили жінки (65%). Стаж роботи від 5 до 30 років. Як досліджуваний документ застосовано анкету, що складалася з 34 груп питань, котрі стосувалися профілактики болю хребта, характеру виконуваної роботи та прояв симптомів, пов’язаних з дисфункцією шийного хребта. Результати. Визначено частий прояв больових відчуттів хребта серед жінок. Скарги на дисфункцію усього опорно-рухового апарату – 65 %. Про розлади найчастіше інформували особи, у яких стаж роботи становив понад 15 років. Головний момент посилення больових відчуттів припадав на четверту та п’яту декаду життя. Сам біль змушував до обмеження активності. Висновки. Робота у статичній позі, яка спричинена довготривалим сидячим положенням і / чи стоячим є причиною утворення низки симптомів, які свідчать про порушення шийного відділу хребта.
Description: Dolegliwości bólowe kręgosłupa szyjnego są jednym z najczęściej występujących zespołów chorobowych ostatnich dekad dotykającymi również lekarzy stomatologów. Najczęstszymi przyczynami ich występowania jest siedzący tryb życia, ograniczenie aktywności fizycznej oraz ułatwienie warunków życia na skutek postępu technicznego. Celem pracy jest ocena częstości występowania bólów szyjnego odcinka kręgosłupa w zależności od charakteru wykonywanej pracy, analiza wpływu wieku, płci oraz stażu pracy na powszechność epizodów bólowych. Badania przeprowadzono wśród osób zatrudnionych na stanowisku lekarz – stomatolog. W badaniu wzięło udział 20 osób. Większość grupy stanowiły kobiety (65%). Staż pracy wynosił od 5 do 30 lat. Jako instrument badawczy zastosowano ankietę zawierającą cztery grupy pytań dotyczących profilaktyki bólów kręgosłupa, charakteru wykonywanej pracy oraz występowanie ewentualnych objawów związanych z dysfunkcją kręgosłupa szyjnego. Wykazano częstsze występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród kobiet. Skargi na dysfunkcje w obrębie całego układu ruchu zgłaszało 65% ogółu. O zaburzeniach najczęściej informowały osoby, których staż pracy przekraczał 15 lat. Główny moment nasilenia epizodów bólowych przypadał na czwartą i piątą dekadę życia. Sam ból zmuszał do ograniczenia aktywności. Praca o charakterze statycznym, narzucającym długookresowe pozostawanie w pozycji siedzącej i/lub stojącej jest przyczyną występowania szeregu objawów świadczących o dysfunkcji kręgosłupa szyjnego.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/927
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ska_35.pdf332.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.