Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/926
Title: Ocena postawy ciała dziewząt w wieku 7-8 lat badanych komputerowym systemem mory
Authors: Żabecka-Chowaniec, Renata
Żmuda-Pałka, Magdalena
Bigosicska, Monika
Keywords: постава
сколіоз
порушення рівноваги тіла
oцінювання постави
postawa
zaburzenia statyki ciaіa
Issue Date: 2013
Citation: Żabecka-Chowaniec M. Ocena postawy ciała dziewząt w wieku 7-8 lat badanych komputerowym systemem mory / Renata Żabecka-Chowaniec, Magdalena Żmuda-Pałka, Monika Bigosicska // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 123 - 127.
Abstract: Під час досліджень було обстежено 69 дівчат віком від 7 до 8 років. Для оцінювання постави було використано комп’ютерну систему, яка базувалася на методі Муаре. Проаналізовано деякі параметри, які характеризують поставу. Мета роботи – показати як формуються параметри постави. Висновки: значення параметрів, які характеризують порушення рівноваги тіла у фронтальній площині, підтверджують наявність сколіозу у всіх обстежених. Переважно сколіоз був розташований в грудному відділі – у 68% обстежених дівчат. В ділянці тазового поясу (нахил і скручування таза) не виявлено відхилень у 7,6% обстежених. Дівчата мали подібну форму викривлень у сагітальній площині (грудний кіфоз і поперековий лордоз).
Description: Badaniami objęto 69 dziewczynek w wieku 7-8 lat. Do oceny postawy ciaіa zastosowano komputerowy system mory projekcyjnej. Analizie poddano wybrane parametry opisujące postawę ciaіa. Praca ma na celu przedstawienie jak ksztaіtują się wybrane parametry postawy ciaіa. Wnioski: wartości parametrуw opisujących zaburzenia statyki ciaіa w pіaszczyźnie czoіowej potwierdzają u wszystkich badanych występowanie bocznego skrzywienia kręgosіupa. Skolioza najczęściej umiejscowiona byіa w odcinku piersiowym – 68% badanych. W obrębie obręczy biodrowej (KNM i KSM) odchyleс nie stwierdzono u 7,6% badanych dziewczynek. Badane dziewczęta miaіy podobny ksztaіt krzywizn w pіaszczyźnie strzaіkowej (KKP i KLL).
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/926
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Zab_20.pdf302.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.