Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/33924
Title: Історія червоного путівника «Мішлен»
Other Titles: The history of the red guide "Michelin"
Authors: Романчук, Ольга
Коваль, Ростислав
Паска, Марія
Голод, Андрій
Никига, Оксана
Romanchuk, Olha
Koval, Rostyslav
Paska, Mariia
Holod, Andrii
Nykyha, Oksana
Keywords: путівник «Michelin»
рейтинг
ресторан
історія
гастрономічний туризм
зірка
класифікація
шеф
Michelin guide
rating
restaurant
history
gastronomic tourism
star
classification
chef
Issue Date: 2022
Citation: Історія червоного путівника «Мішлен» / Романчук Ольга, Коваль Ростислав, Паска Марія, Голод Андрій, Никига Оксана // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – 2022. – Вип. 16. – С. 75–86.DOI: 10.26565/2310-9513-2022-16-08
Series/Report no.: Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК імені Івана Боберського;
Abstract: У статті на основі ґрунтовного аналізу найрелевантніших праць провідних світових науковців, котрі займаються дослідженнями сфери гастрономічного туризму, виявлено основні аспекти розвитку відомого французького ресторанного гіда «Michelin», без якого сьогодні важко уявити світ високої кухні, кулінарний туризм та мистецтво жити. Предметом дослідження є вивчення основних тенденцій в еволюції червоного гіда, котрий протягом ХХ століття пройшов три стадії – спочатку був технічним довідником, де пропонували інформацію про товари та послуги для автомобілістів, згодом перетворився на туристичний путівник, і, врешті, трансформувався у гастрономічний гід. Метою роботи є аналіз ролі та значення цього путівника для гастрономічного туризму. Висвітлено історію французької компанії з виробництва автомобільних шин «Мішлен», діяльність засновників – братів André Michelin та Édouard Michelin, створення її символу Bibendum, розвиток самого путівника, описано пошуки шляхів для формування оптимальних принципів класифікації якості кухні. Увагу також приділено професійній діяльності найвідоміших жінок-шефів, результати роботи котрих відзначені мішленівськими зірками. Для досягнення декларованої мети використано наступні методи дослідження: історичний, описовий, порівняльний, систематизація та узагальнення. Сьогодні червоний путівник «Michelin» друкують для багатьох країн світу та для найбільших мегаполісів, компанія розпочала випуск гіда-журнала «Food & Travel», започаткувала нагороду «Зелена Зірка Мішлен» з метою відзначення ресторанів, в яких особливо дотримуються сталої гастрономії, а також запустила виробництво кухонного приладдя. Встановлено, що найкращі шеф-кухарі світу прагнуть власну справу перетворити на бізнесімперії, не задовольняючись лише отриманням мішленівських відзнак. Вони активно активно пишуть кулінарні бестселери, беруть участь у зйомках реаліті-шоу, фільмів та серіалів, засновують авторські школи, працюють також у форматі їжі на винос та фудтраків. Водночас, виявлено зворотній бік медалі високої гастрономії – постійні стреси, споживання кухарями алкоголю та наркотиків, булінг, значне фінансове навантаження, тиск рейтингів, критика підходів мішленівської системи оцінювання, страх втратити бізнес та самогубства. Отримані результати дозволяють доповнити та розширити спеціалізовані навчальні курси у закладах вищої освіти України, де ведуть підготовку кадрів для сфери туризму, готельного та ресторанного господарства, а також відкривають нові перспективні шляхи вивчення галузі. Отже, у процесі свого історичного розвитку червоний путівник «Michelin» став найвідомішим кулінарним гідом у світі, спрямованим на те, аби клієнти отримували максимум задоволення від споживання їжі та напоїв у закладах ресторанного господарства. The article is based on a thorough analysis of the most relevant works of the world’s leading scientists engaged in research in the field of gastronomic tourism. It reveals the main aspects of the development of the famous French restaurant guide «Michelin», which is very important today in the world of haute cuisine, culinary tourism and the art of living. The subject of the article is the study of the main trends in the evolution of the red guide, which during the 20th century passed through three stages – at first it was a technical guide that offered information about goods and services for drivers, later it turned into a tourist guide, and, finally, it was transformed into a gastronomic guide. The purpose of the paper is to analyze the role and the significance of this guide for gastronomic tourism. The history of the French company for the production of car tires «Michelin», the activities of the founders brothers André Michelin and Édouard Michelin, the creation of its symbol Bibendum, the development of the guide itself, and the search for ways to form the optimal principles of cuisine quality classification are described. Attention is also paid to the professional activities of the most famous female chefs, who have been awarded Michelin stars. To achieve the goal, such research methods as historical, descriptive, comparative ones, systematization and generalization were used. Today, the Michelin red guide is published for many worldcountries and for the largest metropolises, the company started publishing the guide-magazine «Food & Travel», launched the «Michelin Green Star» award to recognize restaurants that particularly adhere to sustainable gastronomy, and also launched production of kitchen utensils. It has been established that the best chefs in the world strive to turn their business into business empires, not content with just receiving Michelin awards. They actively write culinary bestsellers, participate in the filming of reality shows, films and TV programs, found schools, and also work in the format of takeaway food and food trucks. At the same time, it was revealed that gastronomy business caused constant stress, consumption of alcohol and drugs by chefs, bullying, significant financial burden, ratings pressure, criticism of Michelin rating system approaches, fear of losing business and suicide. The obtained results make it possible to supplement and expand specialized training courses in higher education institutions of Ukraine, where personnel for tourism and hospitality industry are trained. So, in the course of its historical development, the red guide «Michelin» has become the most famous culinary guide in the world, aimed at ensuring that customers get maximum pleasure from visiting restaurants.
URI: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/33924
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21642-Article Text-39348-1-10-20230424 (1).pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.