Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26494
Title: Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти
Authors: Василенко, Марина Миколаївна
Keywords: професійна підготовка
професійна компетентність
майбутні фітнес-тренери
заклади вищої освіти
Issue Date: 8-Sep-2020
Publisher: Нац. пед. ун-т ім. П. М. Драгоманова
Citation: Василенко М. М. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти : автореф. дис. ...д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Василенко Марина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. П. М. Драгоманова. - Київ, 2018. - 44 с.
Abstract: У дисертації вперше сформульовано й науково обґрунтовано теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти. 39 Вперше розроблено систему професійної підготовки майбутніх фітнестренерів у закладах вищої освіти, що є підсистемою загальної системи вищої освіти фахівців сфери фізичної культури і спорту, формується упорядкованою єдністю об’єктивно взаємопов’язаних і взаємообумовлених структурних підсистем (блоків) й забезпечує формування професійної компетентності майбутніх фітнес-тренерів. Обґрунтовано концепцію професійної підготовки майбутніх фітнестренерів у закладах вищої освіти, яка визначає її мету, термінологічний апарат, методологічні підходи, закономірності та сукупність загальних і специфічних принципів. Визначено структуру професійної компетентності майбутніх фітнестренерів, що формується у закладах вищої освіти, містить мотиваційний, аксіологічний, гносеологічний, особистісний і праксеологічний компоненти, утворюється системою загальних, базових і спеціальних компетентностей (дидактично-рухової, проектувально-конструкторської, контрольноаналітичної, організаційно-регулятивної, мотиваційно-комунікативної та маркетингово-комерційної). Розроблено діагностичний інструментарій для оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх фітнес-тренерів. Доведено ефективність системи професійної підготовки майбутніх фітнестренерів у закладах вищої освіти.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26494
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Василенко_avtoref_2018.pdf773.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.