Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/940
Title: Ocena architektury stóp osób dorosłych
Authors: Walicka-Cupryś, Katarzyna
Rachwał, Maciej
Pacześniak-Jost, Anita
Szeliga, Ewa
Magoń, Grzegorz
Keywords: дефекти ніг
плантукорографічний метод
звід стопи
wysklepienie stóp
wady stóp
Issue Date: 2013
Citation: Ocena architektury stóp osób dorosłych / Katarzyna Walicka-Cupryś, Maciej Rachwał, Anita Pacześniak-Jost, Ewa Szeliga, Grzegorz Magoń // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 46 - 54.
Abstract: Метою дослідження було оцінити архітектуру стоп дорослих та визначення зв’язків між статтю, віком, асиметрією окремими параметрами будови стопи.У дослідженні взяли участь 184 особи 21– 25 років. Для оцінювання склепіння стопи застосовано метод плантограми. Доведено істотну відмінність результатів вальгусного кута великого пальця правої та лівої стопи залежно від статі, оскільки дані належали жінкам. У досліджуваних переважають правильні склепіння стопи, що залежить від статі та із збільшенням ВМІ стопа змінює свою архітектуру. В оцінці архітектури необхідно врахувати результати двох стоп, оскільки спостерігаються відмінності між правою та лівою стопою.
Description: Celem pracy była ocena architektury stóp osób pełnoletnich oraz zbadanie związków między płcią, wiekiem, lateralizacją a wybranymi parametrami budowy stopy Materiał i metody. Badaniami objęto 184 osoby w wieku 21-25 lat. Do oceny wysklepienia posłużono się metodą plantokonturografii. Wyniki. Procentowa analiza stopnia nasilenia wad stóp wykazała, że najczęŚciej u badanych występowało spłaszczenie stopy prawej (17,39%), jak i lewej (19,02%), rzadziej zaŚ wydrążenie stopy prawej (5,98%), czy stopy lewej (6,52%). Stwierdzono istotne różnice wyników kąta koŚlawoŚci palucha prawej i lewej stopy w zależnoŚci od płci, z tym , że wyższe wartoŚci dotyczyły kobiet.Wnioski.W badanej populacji dominuje prawidłowe wysklepienie stóp, które jest zależne od płci oraz wraz ze wzrostem BMI stopa istotnie ulega spłaszczeniu. W ocenie architektury stóp należy brać pod uwagę, wyniki badaс obu stóp ze względu na stwierdzone na istotne różnice w badanej populacji pomiędzy stopą lewą i prawą.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/940
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Val_7.pdf635.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.