Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/891
Title: Próba Oceny wyników leczenia usprawniającego u pacjentów po zabiegu meniscectomii
Authors: Ridan, Tomasz
Guzy, Grażyna
Macheta, Sylwia
Keywords: фізична реабілітація
артроскопія
меніскектомія
rehabilitacja
meniscectomia
artroskopia
Issue Date: 2013
Citation: Ridan T. Próba Oceny wyników leczenia usprawniającego u pacjentów po zabiegu meniscectomii / Tomasz Ridan, Grażyna Guzy, Sylwia Macheta // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 177 - 183.
Abstract: Метою цього дослідження було оцінка результатів післяопераційної реабілітації пацієнтів після артроскопічної меніскектомії. У дослідженні взяли участь 40 пацієнтів, 26 чоловіків і 14 жінок, у віці 18 – 66 років. Дослідження було проведене перед операцією артроскопії та через 14 днів. Перевіряли ефективність реабілітації у зв'язку з тривалістю лікування, масою тіла, статтю і больовими відчуттями пацієнта. Достовірність даних була розрахована з використанням електронних таблиць Excel. Результати по- казали, що двотижневий період реабілітації не є відповіднім періодом, щоб відновити загальну м'язову масу і силу, але достатнім для виконання фізичної активності.
Description: Streszczenie. Celem pracy była ocena wyników pooperacyjnej rehabilitacji pacjentów po zabiegu meniscectomii. Badaniami objęto 40 pacjentów, 26 mężczyzn i 14 kobiet, w wieku 18-66 lat. Badania przeprowadzono przed zabiegiem artroskopii i po 14 dniach rehabilitacji. Weryfikacji poddana została skuteczność postępowania rehabilitacyjnego w odniesieniu do czasu leczenia, masy ciała, płci pacjentów oraz odczuć bólowych. Istotność różnic wyliczono za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel. Wyniki badań wykazały, że dwutygodniowy okres rehabilitacji jest niewystarczającym czasem do odbudowania całkowitej masy i siły mięśniowej, jednak wystarczającym do podjęcia aktywności fizycznej.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/891
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rid_30.pdf319.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.