Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31330
Title: Combat army system - as a means of increasing andimproving the physical fitness of servicemen of the Armed Forces
Authors: Klymovych, Volodymyr
Oderov, Artur
Romanchuk, Serhii
Dunets-Lesko, Antonina
Liudovyk, Tetiana
Lishchuk, Vasyl
Baldetskiy, Andriy
Klymovych, Volodymyr
Одеров, Артур
Романчук, Сергій
Дунець-Лесько, Антоніна
Людовик, Тетяна
Ліщук, Василь
Балдецький, Андрій
Keywords: military-applied training
physical fitness
serviceman
structure
battle
Armed Forces
combat training
військово-прикладна підготовка
фізична підготовленість
бойова підготовка
будова
Збройні сили
військовослужбовець
бій
Issue Date: 2-Dec-2021
Citation: Combat army system - as a means of increasing andimproving the physical fitness of servicemen of the Armed Forces / Antonina Dunets-Lesko and others // Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. - 2021. - Вип. 22. - С. 5-10.
Abstract: Given the peculiarities of the participation of units in peacekeeping operations and the experience of combat operations, the psychological resilience of servicemen and the professional competence of officers are becoming increasingly important, in the formation of which special physical training plays an important role. The analysis of the improvement of combat operations by means of physical training shows that most military specializations require an increased level of requirements that are set and required by the physical training of servicemen. Given the short period of service in the military requires, in turn, training in military institutions with the alternate introduction and improvement of physical education, as the main component of combat training of servicemen of the Armed Forces. Provision of modern weapons and military equipment of the Armed Forces of Ukraine, participation of servicemen in combat operations, improvement of combat training of personnel, education of confidence and determination during combat missions, the need to maintain at the appropriate level and in constant combat readiness of units of Ukraine need constant improvement and professional development of personnel. Exercises that are performed during the performance of tasks for a long time, as well as any activity of servicemen, in the end must bring a positive result, with a goal to achieve a specific goal. Therefore, the theory of transfer and performance of physical exercises during practical classes must ensure high-quality performance of tasks as intended during combat. Therefore, the purpose of our study is to conduct a detailed analysis of the tasks of servicemen of the Armed Forces of Ukraine and the Armed Forces of leading NATO countries and the introduction of a high-quality and effective system of physical training, which will further ensure special and combat tasks methods of organizing the organization of physical training and will ensure the creation of a unified system of tactical and melee training for the Armed Forces of Ukraine. Material: Conceptual use in the educational process of professionally oriented physical training in the Combat Army system involves the formation of servicemen’s military-applied motor skills, physical and moral qualities to perform tasks as assigned. The article describes and analyzes the impact of the Combat Army system as a training system that fully provides quality training of servicemen to perform combat missions on purpose in modern conditions. Results: Our study revealed a positive effect of special physical training (BARS) on the level of development of physical qualities. Given the constant increase in the requirements for the level of professional training of personnel of the Armed Forces of Ukraine, the need to ensure the physical readiness of servicemen for combat activities and physical training of units, physical education specialists should take measures to rationally use time during training sessions with personnel. In the future, our research is planned to focus on determining the impact of special physical training (BARS) on the level of development of professionally important (special) physical qualities of cadets of different specialties. Анотація. Враховуючи особливості участі підрозділів у миротворчих операціях та досвід бойових дій, психологічна стійкість військовослужбовців та професійна компетентність офіцерів набувають все більшого значення, у формуванні яких важливу роль відіграє спеціальна фізична підготовка. Аналіз вдосконалення бойових дій засобами фізичної підготовки показує, що більшість військових спеціалізацій вимагають підвищення рівня вимог, які висуваються та вимагаються фізичною підготовкою військовослужбовців. Враховуючи короткий термін служби у війську, у свою чергу вимагає навчання у військових закладах з почерговим впровадженням та вдосконаленням фізичного виховання як основного компонента бойової підготовки військовослужбовців Збройних Сил. Забезпечення сучасним озброєнням та військовою технікою Збройних Сил України, участь військовослужбовців у бойових діях, вдосконалення бойової підготовки особового складу, виховання впевненості та рішучості під час виконання бойових завдань, необхідність підтримки на належному рівні та у постійній бойовій готовності одиниць України потребують постійного вдосконалення та підвищення кваліфікації персоналу. Вправи, які виконуються під час виконання завдань протягом тривалого часу, а також будь-яка діяльність військовослужбовців врешті-решт повинні принести позитивний результат з метою досягнення певної мети. Тому теорія передачі та виконання фізичних вправ під час практичних занять повинна забезпечувати якісне виконання завдань, передбачених під час бою. Тому мета нашого дослідження  – провести детальний аналіз завдань військовослужбовців Збройних Сил України та Збройних Сил провідних країн НАТО, впровадження якісної та ефективної системи фізичної підготовки, що надалі забезпечить вирішення спеціальних і бойових завдань методами організації фізичної підготовки та створення єдиної системи тактичної, рукопашної підготовки для Збройних Сил України. Матеріал і методи. Результати: Проведене нами дослідження виявило позитивний вплив засобів спеціальної фізичної підготовки (БАрС) на рівень розвитку фізичних якостей. Враховуючи постійне підвищення вимог до рівня професійної підготовленості особового складу Збройних Сил України, необхідності забезпечити фізичну готовність військовослужбовців до бойової діяльності і фізичну підготовку підрозділів, фахівці фізичного виховання повинні вживати заходи щодо раціонального використання часу під час проведення навчально-тренувальних занять з особовим складом. В подальшому наші дослідження планується зосередити на визначення впливу засобів спеціальної фізичної підготовки на рівень розвитку професійно важливих (спеціальних) фізичних якостей курсантів різних спеціальностей.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31330
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дунець_Лесько_2021.pdf992.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.