Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30653
Title: Agresja mlodziezy a bezpieczenstwo zdrowotne
Authors: Skalski, Dariusz
Kindzer, Bogdan
Brzoskowska, Karolina
Skalska, Elżbieta
Nesterchuk, Natalia
Скальскі, Даріуш
Кіндзер, Богдан
Бжосковська, Кароліна
Скальська, Ельжбета
Нестерчук, Наталія
Keywords: edukacja zdrowotna
młodzież
oddziałowywanie wychowawcze
zdrowie
agresja
медична освіта
молодь
здоров’я
агресія
виховний вплив
Issue Date: 22-Sep-2021
Citation: Agresja mlodziezy a bezpieczenstwo zdrowotne / Dariusz Skalski, Bogdan Kindzer, Karolina Brzoskowska, Elżbieta Skalska, Natalia Nesterchuk // Kultura fizyczna i edukacja zdrowotna : Wybrane zagadnienia w aspekcie pedagogicznym. - Starogard Gdański, 2021. - P. 65-79.
Abstract: Streszczenie Działania z zakresu edukacji zdrowotnej należy rozpocząć w możliwie najmłodszym wieku, ponieważ angażowanie w dobre jakościowo kształcenie w pierwszych latach życia dziecka jest dużo skuteczniejsza oraz przynosi znaczne korzyści w dalszym życiu niż późniejsze interwencje. Dlatego też, mając na uwadze jej ważność, edukacja ta nie może zostać pominięta na etapie wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto istnieje pilna potrzeba rozpowszechniania działań z zakresu edukacji zdrowotnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze względu na fakt, że w tych grupach wiekowych najłatwiej można wykształcić odpowiednie nawyki i postawy wobec zdrowia. Wyrabianie u dzieci przekonania, że zdrowie jest walorem oraz wartością, o którą warto się troszczyć i zabiegać, jest jednym z ważniejszych celów edukacji zdrowotnej. Przedszkole i szkoła odgrywają istotną rolę w kształtowanie pozytywnych postaw dzieci, w tym sprzyjających zdrowiu, a edukacja zdrowotna powinna być analizowana jako podstawowe prawo każdego dziecka, które powinno być uwzględnione w jego wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. Zagadnienia dotyczące edukacji zdrowotnej realizowanej w placówkach oświatowowych i wychowawczych są przedmiotem zainteresowania niewielkiej grupy autorów. Świat sportu jest szczególnym środowiskiem oddziaływania wychowawczego, zwłaszcza na młodzież i dzieci. Kształtowane są w jego granicach w sposób programowy różne postawy i umiejętności, szczególnie dotyczące trudnego wyboru wartości. Odpowiedzialne podejście do świata wartości, 66 wybór tego, co właściwe nastręcza problemy dlatego, gdyż lansowane są często w środkach przekazu medialnego i życiu społecznym sprzeczne ze sobą wartości. Obecność metod wychowawczych w środowisku sportowym jest koniecznie potrzebna, by założone uprzednio cele realizować z sukcesem i kształtować moralność wśród sportowców już od najmłodszych lat. Określone sposoby oddziaływania wychowawczego są niezbędnym elementem pracy trenera czy nauczyciela zajęć gimnastycznych, która ukierunkowana jest programowo na określony cel. Szkoląc dzieci, młodzież lub dorosłych należy odwoływać się do sprawdzonych metod pracy, choć modyfikacje i eksperymentalne podejście na tym polu także powinno mieć miejsce. Świat sportu jest rzeczywistością specyficzną i jako taki domaga się właściwych mu sposobów pracy z młodymi adeptami sportu. Резюме Навчання у сфері медичної освіти слід розпочинати якомога раніше, оскільки залучення до якісної освіти в перші роки життя дитини набагато ефективніше і приносить значні переваги пізніше в житті, ніж пізніші втручання. Тому, враховуючи важливість цієї освіти, не можна її пропускати на етапі дошкільної та молодшої освіти. Крім того, існує гостра необхідність розповсюдження заходів у сфері медичної освіти серед дітей дошкільного та молодшого шкільного віку через те, що в цих вікових групах дуже легко формуються відповідні звички та ставлення до здоров’я. Змусити дітей повірити, що здоров’я - це багатство і цінність, про яку варто піклуватися і до якої потрібно прагнути, є однією з найважливіших цілей медичної освіти. Дитячий садок та школа відіграють важливу роль у формуванні позитивного ставлення дітей, у тому числі до зміцнення здоров’я і гігієнічну освіту слід аналізувати як основне право кожної дитини, яке має бути включене до їх дошкільної та дошкільної освіти. Питання, пов'язані з медичною освітою, які проводяться у навчальних закладах, цікавлять невелику групу авторів. Світ спорту - це особливе середовище виховного впливу, особливо на молодь та дітей. У його межах програмно формується різне ставлення та навички, особливо ті, що пов’язані зі складним вибором цінностей. Відповідальний підхід до світу цінностей, вибір правильного напрямку є проблематичним, оскільки часто у засобах масової інформації та у суспільному житті пропагують суперечливі цінності. Наявність виховних методів у спортивному середовищі незамінна для успішного досягнення раніше поставлених цілей та формування моральності серед спортсменів з раннього віку. Невід’ємним елементом роботи тренера або вчителя з гімнастики є конкретні способи виховного впливу, який програмно орієнтований на досягнення певної мети. Навчаючи дітей, підлітків чи дорослих, слід звертатися до перевірених методів роботи, хоча також повинні мати місце зміни та експериментальний підхід у цій галузі. Світ спорту - це специфічна реальність, і тому він вимагає відповідних способів роботи з молодими адептами спорту.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30653
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Культура фізична_збірник_ 2021_removed (3).pdf336.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.