Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27426
Title: Професійно важливі якості фахівців галузі інформаційних технологій та їх формування засобами фізичного виховання
Authors: Андрес, Андрій
Федак, Олена
Максим'як, Ярослава
Andres, Andrii
Fedak, Olena
Maksymiak, Yaroslava
Keywords: фізична підготовка
фізичне виховання
фізичні якості
психофізичні якості
витривалість
спритність
Issue Date: 12-Nov-2020
Citation: Андрес А. Професійно важливі якості фахівців галузі інформаційних технологій та їх формування засобами фізичного виховання / Андрій Андрес, Олена Федак, Ярослава Максим'як // Спортивна наука України. - 2019. - № 1(89). - С. 3-11. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/868/839
Abstract: Анотація. Попит на висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій (ІТ) збіль‑ шується. У зв’язку з цим, перед системою вищої освіти стоїть важливе завдання якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців, затребуваних у сфері IT‑послуг. У таких умовах зростає необхідність формування під час навчання у закладах вищої освіти професійно важливих якостей особистості фахівця. Мета – з’ясувати професійно значущі якості фахівців ІТ‑галузі та дібрати обґрунтовані за‑ соби їхнього розвитку. Методи та організація. Проведено контент-­аналіз 22 літературних джерел. Найважливіші такі якості, як емоційний інтелект (52,4%) і активне самоудосконалення (37,6%). На‑ ступну за значущістю позицію експерти надають таким якостям, як здатність розв’язувати проблеми (32,9%), наявність власної думки, самостійність, автономність та суверенність у прийнятті рішення (32,9%), лідерство (18,8%). Не менш важливим є уміння співпрацювати у команді, уміння налагоджу‑ вати комунікації (32,9%), комунікабельність (28,2%). Окрему групу утворили когнітивні показники (мислення, пам’ять, увага, уява) і темперамент (37,6–9,4%). Креативність (28,2%), педантичність і уважність до деталей (28,2%) та гнучкість чи адаптивність (23,5%) також мають неабияке значен‑ ня для ІТ‑фахівця. Здатність до стратегічного планування (9,4%) дещо поступається у значенні для побудови його професійної кар’єри в ІТ‑галузі. Частина фахівців вважають фізичні кондиції (18,8%) та психофізичні якості (4,7–9,4%) цінними для високої продуктивності праці ІТ‑спеціаліста. Деякі фахівці (по 4,7%) серед важливих якостей ІТ‑фахівця називають надійність, критичне мислення, чесність, самоврядування, самовпевненість, міцну робочу етику та уміння керувати своїм часом. Висновки. Кількісна оцінка якостей, важливих для успішної роботи за фахом спеціаліста галузі ІТ‑технології, дала змогу виокремити як найважливіші такі якості, як емоційний інтелект і активне самоудосконалення. Усі професійно-­важливі якості ІТ‑фахівця класифіковано на 5 груп: емоційний інтелект і активне навчання (52,4–37,6%), комунікативність у поєднанні з самостійністю (32,9–28,2%), когнітивні (37,6–9,4%), психофізичні (18,8–4,7%) та група таких якостей, як лідерство, гнучкість / адаптивність, креативність / винахідливість, уважність до деталей (18,8–28,2%). Для поліпшення важливих для професії ІТ‑фахівця якостей варто рекомендувати удосконалити навчальний про‑ цес з фізичного виховання, збільшити частоту занять з фізичного виховання і їх інтенсивність або проводити додаткові заняття у секціях. Обґрунтованими засобами, які сприятимуть формуванню професійно-­важливих якостей фахівців галузі інформативні технології, є засоби для розвитку спритності і витривалості, спортивні ігри, вправи з йоги, оздоровчої гімнастики. Цим засобам варто надавати перевагу на заняттях.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27426
ISSN: 1993-5757
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
868-1749-1-SM.pdf940.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.