Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2030
Title: Kliniczne uwarunkowania zmęczenia po udarze mózgu
Authors: Bejer, Agnieszka
Probachta, Mirosław
Sochacki, Artur
Lenart-Domka, Ewa
Keywords: інсульт
втома
депресія
функціональний стан
неврологічний стан
zmęczenie
udar mózgu
depresja
stan funkcjonalny
stan neurologiczny
Issue Date: 2010
Citation: Kliniczne uwarunkowania zmęczenia po udarze mózgu / Agnieszka Bejer, Mirosław Probachta, Artur Sochacki, Ewa Lenart-Domka // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2010. - Вип. 14, т. 3. - C. 17 - 23.
Abstract: Метою праці була оцінка клінічних показників прояву втоми у осіб на протязі 2 років після перенесення інсульту. У дослідженні було залучено, згідно встановлених критеріїв, 100 пацієнтів, що становило 24% від загально числа госпіталізованих. Встановлено, що емоційний стан є головним чинником, який пов’язаний із втомою після інсульту (R=0,78; p<0,05). Чіткі статистичні залежності виявлено також між втомою і функціональним станом, щодо самостійності і дієздатності у повсякденномужитті (R=0,37; p<0,05). Тип інсульту, а також локалізація його центру не впливають на появу втоми. Депресія та функціональна інвалідність пов’язана з проявами втоми до 2 років після інсульту. Терапія спрямована на покращення емоційного та функціонального станів, попередження та лікування втоми після інсульту.
Description: Celem pracy była ocena klinicznych uwarunkowań zmęczenia u osób do 2 lat po udarze mózgu. Do badań zakwalifikowano zgodnie z przyjętymi kryteriami 100-u pacjentów, czyli 24 % hospitalizowanych po udarze mózgu w tym czasie. Stan emocjonalny jest głównym czynnikiem powiązanym ze zmęczeniem po udarze mózgu (R = 0,78; p < 0,05). Znamienne statystycznie zależności występują także pomiędzy zmęczeniem a stanem funkcjonalnym w zakresie samodzielności w czynnościach życia codziennego (R = 0,37; p < 0,05). Typ udaru i lokalizacja ogniska udarowego nie wykazują wpływu na występowanie zmęczenia. Depresja i niepełnosprawność funkcjonalna jest powiązana z występowaniem zmęczenia do 2 lat po udarze mózgu. Terapia nacelowana na poprawę stanu emocjonalnego i funkcjonalnego może być pomocna w prewencji i leczeniu zmęczenia po udarze mózgu.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2030
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Бейєр_214 - Poland.pdf195.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.