Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1512
Title: Ocena efektów rehabilitacji pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa w odcinku szyjnym
Authors: Wolan-Nieroda, Andżelina
Depa, Agnieszka
Przysada, Grzegorz
Pop, Teresa
Keywords: фізична реабілітація
шийний відділ хребта
odcinek szyjny kręgosłupa
rehabilitacja
Issue Date: 2011
Citation: Ocena efektów rehabilitacji pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa w odcinku szyjnym / Andżelina Wolan-Nieroda, Agnieszka Depa, Grzegorz Przysada, Teresa Pop // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 3. - С. 75 - 81.
Abstract: У статті oцінено eфекту реабілітації, що виконується в рамках профілактики пацієнтів із синдромом болю шийного відділу хребта. У хворих досліджувалася рухомість шийного відділу хребта за допомогою гравітаційного кутоміра. Рухомість поперекового відділу визначали за допомогою тесту Шобера, а інтенсивність болі – з використанням суб’єктивної шкали VAS. У пацієнтів експерементальної групи застосували комплексну реабілітацію разом із навчанням пацієнта щодо способу виконання щоденних дій і уникання болю. Доведено зменшення відчуття болю в 59% осіб. Поліпшення рухомості в шийному відділі спостерігалося в 49%, а у поперековому– у 57% пацієнтів. Реабілітація у рамках профілактичного лікування корисно впливає на зменшення відчуття болю, а також на поліпшення рухомості в шийному відділі в більшості пацієнтів експерементальної групи.
Description: Cel pracy: ocena efektów rehabilitacji prowadzonej w ramach prewencji rentowej pacjentów z zespołem bólowym odcinka szyjnego kręgosłupa. Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 75 pacjentów leczonych w ramach prewencji rentowej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. Czas rehabilitacji wynosił 24 dni i był realizowany w cyklu od poniedziałku do soboty, a program rehabilitacji był zaplanowany na 7 godzin dziennie.W pierwszym i w ostatnim dniu leczenia u każdego chorego zbadano ruchomość kręgosłupa szyjnego za pomocą kątomierza grawitacyjnego. Ruchomość kręgosłupa lędźwiowego badano za pomocą testu Schobera, a nasilenie bólu z wykorzystaniem subiektywnej skali VAS. U pacjentów badanej grupy zastosowano kompleksową rehabilitację łącznie z edukacją pacjenta co do sposobu wykonywania codziennych czynności i unikania bólu. Wyniki: Stwierdzono zmniejszenie dolegliwości bólowych łącznie u 59% badanych. Poprawę ruchomości w odcinku szyjnym uzyskano u 49% badanych a w odcinku lędźwiowym u 57% badanych pacjentów. Wnioski: Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej korzystnie wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę ruchomości w odcinku szyjnym kręgosłupa u większości pacjentów badanej grupy.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1512
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Волан_127.pdf188.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.