Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1437
Title: Działalność uczniowskich klubów sportowych na terenie miasta Opole
Authors: Puciato, Daniel
Keywords: спортивні клуби учнів
шкільний спорт
діти
uczniowskie kluby sportowe
sport szkolny
dzieci
Issue Date: 2011
Citation: Puciato D. Działalność uczniowskich klubów sportowych na terenie miasta Opole / Daniel Puciato // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 2. - С. 206 - 210.
Abstract: Недостатній обсяг рухової активності є небезпечним для дітей і молоді. Збільшення кількості обов’язкових годин фізичного виховання, формування правничих і організаційних засад створення спортивних клубів школярів мало за мету зменшення названого дефіциту. Метою статті є характеристика шкільних спортивних клубів, які активно функціонують на території міста Ополе. Проаналізовано стати- стичні показники та наукові джерела. Застосовано описовий метод, який належить до групи методів індукційних. На території міста Ополе на сьогодні активно працюють шістнадцять шкільних спортивних клубів. Найпопулярнішими спортивними секціями, які працюють у шкільних спортивних клубах, є футбол, теніс, гірськолижний спорт. Утворення шкільних спортивних клубів було кроком у важливому напрямку, однак сьогодні необхідно інтенсивно працювати для відкриття нових і підтримки вже наявних клубів. Підтримка ця повинна стосуватися насамперед аспектів інфраструктури та фінансування. Така діяльність може в майбутньому стати підґрунтям для досягнення вищого рівня рухової активності і кращого стану здоров’я поляків.
Description: Niedobór ruchu jest szczególnie niebezpieczny u dzieci i młodzieży. Zwiększenie liczby obowiązkowych godzin szkolnego wychowania fizycznego oraz stworzenie ram prawnych i organizacyjnych do tworzenia uczniowskich klubów sportowych, miało na celu zmniejszenie tego deficytu. Celem artykułu jest charakterystyka uczniowskich klubów sportowych działających w sposób czynny na terenie Opola. Materiał badawczy w niniejszej pracy ma charakter wtórny. Wykorzystano dane statystyczne, literaturę i opracowania bibliograficzne. Zastosowano metodę opisową, należącą do grupy metod o charakterze indukcyjnym. Na terenie miasta Opola działa obecnie w sposób czynny szesnaście uczniowskich klubów sportowych. Najpopularniejszymi sekcjami sportowymi, prowadzonymi przez opolskie uczniowskie kluby sportowe są: piłka nożna, tenis ziemny oraz łyżwiarstwo figurowe. Powstanie uczniowskich klubów sportowych było krokiem w dobrym kierunku, ale obecnie należy podjąć intensywne działania, zmierzające do uruchamiania nowych oraz wspierania już istniejących klubów. Wsparcie takie dotyczyć winno głównie aspektu infrastrukturalnego i finansowego. Działania takie mogą w przyszłości przyczynić się do wyższego poziomu aktywności ruchowej i lepszego stanu zdrowia Polaków.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1437
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Пуцято_88.pdf123.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.