Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1311
Title: Zakres zmian parametrów czasowo-przestrzennych chodu jednorodnej grupy wiekowej
Authors: Skrzypiec, Julian
Snela, Sławomir Snela
Bała, Konrad
Bazarnik-Mucha, Katarzyna
Dudek, Joanna
Szczepanik, Magdalena
Szymczyk, Daniel
Keywords: хода
chód
Issue Date: 2012
Citation: Zakres zmian parametrów czasowo-przestrzennych chodu jednorodnej grupy wiekowej / Julian Skrzypiec, Sławomir Snela, Konrad Bała [i in.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 4. - С. 143 - 148.
Abstract: Дослідження ходьби за допомогою оптико-електронних комп’ютерних систем використовують у клінічній практиці для діагностики і прогнозування ефектів лікування. Лабораторна діагностика ходьби дозволяє зробити одночасну й інтегровану оцінку діяльності та просторово-часову оцінку, кінематичної і кінетичної ходи, а також оцінку м'язової активності. Для того, щоб точно визначати й інтерпретувати порушення ходи, необхідно порівняти їх з нормативними даними. Розробка і встановлення норм для аналізу ходьби є необхідною умовою для нормального функціонування кожного лабораторного аналізу ходи.
Description: Ilościowa analiza chodu z wykorzystaniem optoelektronicznych systemów komputerowych znajduje zastosowanie w praktyce klinicznej w celu diagnostyki i prognozowania efektów leczenia. Laboratoryjna analiza chodu pozwala na jednoczesny i zintegrowany pomiar i ocenę parametrów czasowo-przestrzennych, kinematycznych i kinetycznych chodu oraz aktywności mięśni. W celu precyzyjnego wykrycia i interpretacji zaburzeń chodu, konieczne jest ich porównanie do wartościowych danych normatywnych, obowiązujących w danym laboratorium. Opracowanie i ustalenie norm dla potrzeb analizy chodu jest koniecznym warunkiem dla prawidłowego funkcjonowania każdego laboratorium analizy chodu.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1311
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Skrzyp.pdf302.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.