Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1266
Title: Ocena kontroli posturalnej i stanu funkcjonalnego pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu
Authors: Opalińska, Iwona
Pacześniak-Jost, Anita
Samojedna-Kobosz, Anna
Pop, Teresa
Tęcza-Sowińska, Teresa
Keywords: ішемічний інсульт
niedokrwienne udary mózgu
Issue Date: 2012
Citation: Ocena kontroli posturalnej i stanu funkcjonalnego pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu / Iwona Opalińska, Anita Pacześniak-Jost, Anna Samojedna-Kobosz [i in.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 3. - С. 155 - 162.
Abstract: Інсульт призводить до порушення довільних рухів, м'язового тонусу й нормального, постурального контролю, необхідного для досягнення рухливості у повсякденній діяльності.
Description: Wnioski. 1. Poprawa kontroli posturalnej wpływa na powrót funkcji ruchowych, sprawności motorycznej i wzrost samodzielności w czynnościach codziennych pacjentów po udarze mózgu. 2. Wiek, płeć i strona niedowładu nie mają istotnego wpływu na uzyskane wyniki rehabilitacji. 3. Wyniki potwierdzają potrzebę wprowadzenia jak najwcześniejszej pracy nad kontrolą posturalną i funkcjami motorycznymi. 4. Wdrożenie rehabilitacji od pierwszych dni po wystąpieniu udaru, kolejne etapy poprawy funkcjonalnej dają szansę na usamodzielnienie się chorego.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1266
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Opalin.pdf602.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.