Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1086
Title: Winik sportowy - składowe komponentów morfologicznych, motorycznych i zdrowotnych
Authors: Chodinow, Włodzimierz
Chychkan, Oksana
Keywords: адаптація
фізичне зусилля
оздоровчий ефект
adaptacja
wysiłek fizyczny
efekt zdrowotny
Issue Date: 2013
Citation: Chodinow W. Winik sportowy - składowe komponentów morfologicznych, motorycznych i zdrowotnych / Włodzimierz Chodinow, Oksana Chychkan // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 192 - 198.
Abstract: Фізична працездатність залежить не лише від відсутності хвороб, але і від доброго фізичного та психічного самопочуття. У пошуках можливостей впливу на функціональний стан організму студентів до уваги приймався один із важливих факторів – довготривалий оздоровчий ефект як прояв стійкої адаптації до зусиль. Кожен студент повинен знайти на заняттях з фізичного виховання можливість особистого фізичного та психічного вдосконалення. Результати досліджень підтвердили існування залежності рівня витривалості молоді від морфології тіла.
Description: Sprawność fizyczna charakteryzuje nie tylko brak chorób, ale stan dobrego fizycznego i psychicznego samopoczucia. Szukając możliwości wpływu na funkcjonalny stan organizmu studentów, był wzięty pod uwagę jeden z ważniejszych czynników – trwały zdrowotny efekt jako przejaw długotrwałej adaptacji. Każdy student musi znaleźć w zajęciach wychowania fizycznego możliwość własnego fizycznego i psychicznego udoskonalenia. Wyniki badań, potwierdziły istnienie zależności stanu wytrzymałości od warunków morfologicznych młodzieży.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1086
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hod_33.pdf324.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.