Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5974
Title: Wpływ wybranych czynnikow na sprawność rąk u osob starszych
Authors: Pop, Tereza
Adamek, Jolanta
Opalinska, Iwona
Keywords: спритність
sprawność manipulacyjna
zawód
Issue Date: 2013
Citation: Pop T. Wpływ wybranych czynnikow na sprawność rąk u osob starszych / Tereza Pop, Jolanta Adamek, Iwona Opalinska // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2013. - № 1(11). - С. 76 - 82
Abstract: Wstęp. Ręka jest wyspecjalizowanym narządem, odpowiadającym za wiele funkcji. Sprawność rąk uniezależnia nas od innych osób i umożliwia funkcjonowanie w zakresie prostych i złożonych czynności życia codziennego oraz wykonywania pracy zarobkowej. Zaburzenia w zakresie funkcjonowania rąk mogą prowadzić do niezdolności manualnej. Cel pracy. Ocena wpływu wybranych czynników na sprawność rąk u osób po 60 roku życia. Materiał i metody. Przebadano 160 osób powyżej i poniżej 60 roku życia. Do oceny sprawności funkcjonalnej rąk wykorzystano test E. Zeyland–Malawki. Test składał się z trzech prób synergistycznych i dziesięciu prób koordynacyjnych, które wykonywane były z przewagą ręki dominującej i z użyciem obu rąk. Sprawność czynnościową ręki badano mierząc czas wykonania poszczególnych czynności. Wyniki. W badanej grupie wraz z wiekiem uwidoczniło się zmniejszenie sprawności ręki przez wydłużenie czasu wykonywania czynności manipulacyjnych o charakterze koordynacyjnym oraz wartości chwytu rozstawnego dużego. Wykonywany zawód wpływa na miary sprawności koordynacyjnej. Rolnicy uzyskali gorsze czasy niż pozostali badani. Najlepsze czasy uzyskały osoby pracujące umysłowo. Wnioski. Sprawność manualna rąk jest gorsza u osób starszych. Długoletnia praca fizyczna w rolnictwie ogranicza czynność manipulacyjną ręki. Programy aktywności ruchowej mogą wpłynąć znacząco na poprawę sprawności manipulacyjnej ręki osób starszych.
Description: Вступ. Справність рук звільняє нас від допомоги інших осіб і дає змогу функціонувати у сфері простих і складних дій повсякденного життя, а також здійснювати трудову діяльність. Порушення у функціонуванні рук може призвести до мануальної нездатності. Мета роботи. Оцінити вплив окремих чинників на справність рук осіб після 60 років. Матеріал і методи. Було досліджено 160 осіб старших і молодших ніж 60 років. Для оцінювання функціональної справності рук був використаний тест Е. Зейланд-Малявки. Тест складався з трьох синергічних тестів і десяти тестів на координацію, які були виконані з переважанням домінантної руки та обома руками. Функціональну ефективність руки досліджували вимірюючи час виконання кожного виду дії. Результати. У групі, в якій проводилося дослідження, разом з віком виявлено зниження ефективності руки через збільшення часу виконання маніпуляційних дій координаційного характеру, а також значення великого широкого хвату. Професія впливає на рівень координаційної ефективності. Фермери отримали гірший час, ніж решта досліджуваних. Найкращий час отримали особи, що виконують інтелектуальну роботу.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5974
Appears in Collections:Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Т. Поп, Й. Адамек, І. Опалінська.pdf431.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.