Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5013
Title: Analiza porównawcza wybranych cech budowy stop pływaków w wieku 10–15 lat I ich rówieśników nieuprawiających sportu
Authors: Puszczałowska-Lizis, Ewa
Zięba, Joanna
Keywords: плавання
кут Кларка
п’ятковий кут
pływanie
kąt Clarke’a
kąt piętowy
Issue Date: 2016
Citation: Puszczałowska-Lizis E. Analiza porównawcza wybranych cech budowy stop pływaków w wieku 10–15 lat I ich rówieśników nieuprawiających sportu / Ewa Puszczałowska-Lizis, Joanna Zięba // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Львів, 2016. - Вип. 20, т. 3/4. - С.43-47.
Abstract: Вивчення впливу різних видів спорту на морфологічний розвиток стопи у дітей та підлітків є важливим з погляду профілактики та корекції. Метою дослідження було порівняти формування стопи у хлопчиків, котрі займались плаванням з їхніми однолітками, котрі не займалися спортом. У дослідженні взяли участь 122 хлопчики віком 10–15 років, серед яких 57 хлопчиків займалися в секціях плавання «УКС Фоксбалл» в місті Жешув i «Морж» в Соколові Малопольськім і 65 хлопчиків не займалися регулярно фізичною активністю. Дослідження було проведено подоскоповим методом. Для розрахунків був застосований тест Манна‑Уітні. Результати дослідження показали, що навчання плавання має позитивний вплив на розвиток стопи і може стати важливим елементом у профілактиці плоскостопості в дітей, особливо в підлітковому віці.
Description: Badanie wpływu różnych dyscyplin sportowych na stan morfologiczny stóp u dzieci i młodzieży w wieku rozwojowym ma istotne znaczenie z punktu widzenia profilaktyki i korekcji. Celem pracy było porównanie ukształtowania stóp chłopców trenujących pływanie i ich rówieśników nieuprawiających sportu. Badaniami objęto 122 chłopców w wieku 10–15 lat, w tym 57 chłopców trenujących w sekcjach pływackich: „UKS Foxball” w Rzeszowie i „Mors” w Sokołowie Małopolskim oraz 65 chłopców niepodejmujących regularnej aktywności fizycznej. Badania wykonano metodą podoskopową. W obliczeniach wykorzystano test U Manna-Whitney’a. Stwierdzono, że trening pływacki ma pozytywny wpływ na kształtowanie się stóp i może stanowić ważny element w profilaktyce płaskostopia u dzieci, zwłaszcza wieku rozwojowym.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5013
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
МSNU_2016_Т3_07.pdf324.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.