Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31280
Title: Історія української культури : силабус з навчальної дисципліни, що викладається в межах ОПП першого (бакалаврського) рівня, вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 017 - Фізична культура і спорт
Authors: Поліщук, Р. М.
Polishchuk, R. M.
Кафедра олімпійської освіти
Keywords: історія української культури
силабус
бакалавр
спеціальність: 017 „Фізична культура і спорт”
кафедра олімпійської освіти
Issue Date: 24-Nov-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Поліщук Р. М. Історія української культури : силабус з навчальної дисципліни, що викладається в межах ОПП першого (бакалаврського) рівня, вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 017 - Фізична культура і спорт / Поліщук Ростислав Миколайович. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 18 с.
Abstract: Мета викладання навчальної дисципліни “Історія української культури” – формування системи знань про закономірності національного історико-культурного процесу, основні досягнення української культури, засвоєння загальнолюдських та національних культурних цінностей, збагачення духовного світу, формування моральних і естетичних потреб та здатності зберігати і охороняти культурні здобутки України. Завдання навчальної дисципліни: – визначити передумови та засади української культури, її виникнення, тенденції розвитку та основні закономірності функціонування; – розглянути багатовікову історію української культури, розкрити основні етапи її розвитку; – розкрити специфіку української культури, визначити її місце і роль у сучасному світовому культурному просторі; – сприяти збагаченню духовного світу студентів, зростанню інтересу до самостійного творчого осмислення культурної спадщини та власній участі в культурному становленні України; – визначити особливості та тенденції розвитку української культури XXI ст., дати аналіз стану сучасних течій, молодіжних субкультур та контркультурних відгалужень. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. Засоби діагностики успішності навчання: семінарські заняття, індивідуальні роботи, модульні роботи, контрольні роботи. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31280
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Поліщук Р. ІУК_Sylabus_2021.pdf842.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.