Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30656
Title: Obraz siebie oraz samoocena studentow
Authors: Graczyk, Marek
Skalski, Dariusz
Kowalski, Damian
Kindzer, Bogdan
Грачик, Марек
Скальскі, Даріуш
Ковальський, Даміан
Кіндзер, Богдан
Keywords: osobowość
student
obraz siebie
psychologia
особистість
студент
образ себе
психологія
Issue Date: 22-Sep-2021
Citation: Obraz siebie oraz samoocena studentow / Marek Graczyk, Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Bogdan Kindzer // Kultura fizyczna i edukacja zdrowotna : Wybrane zagadnienia w aspekcie pedagogicznym. - Starogard Gdański, 2021. - P. 137-156.
Abstract: Streszczenie Jednym z ważniejszych mechanizmów osobowości, regulujących zachowanie się człowieka, jest samoocena. Samoocena powstaje na bazie pojęcia własnego "ja”, które jest rezultatem uogólnienia informacji, dotyczących własnych stanów wewnętrznych, własnego wyglądu i cech fizycznych, własnych umiejętności i zdolności, własnych pragnień, potrzeb, postaw i innych właściwości psychicznych, własnej pozycji wśród innych ludzi, własnych uprawnień i przywilejów. Praca ma na celu ukazanie podobieństwa „ja realnego osób różnej płci. Zwrócenie uwagi na fakt, iż spot kształtuje charakter i wywiera nacisk na kształtowanie się „kręgosłupa moralnego” osób biorących aktywny udział w życiu sportowym. Praca skupia się wokół trzech pytań badawczych: • Czy „ja realne dziewcząt jest różne od „ja realnego” chłopców? • Czy aktywność sportowa wpływa na stan samooceny dziewcząt? • Czy odpowiedzi badanych były szczere? Odpowiedzi na owe pytania szukano badając populację 60 studentów AWFiS w Gdańsku. Była to grupa niejednorodna zawierająca 30 studentów i 30 studentek. Wszyscy przebadani trenują na różnych szczeblach zaawansowania. Do badań wykorzystano test przymiotnikowy ACL H. B. Gough i A. B. Heilbrun. Podmiot badawczy jak wynika z danych statystycznych udzielał odpowiedzi szczerze, wybierając przymiotniki, które odpowiadają jego samoocenie. Wyniki wskazują na podobieństwo grup badanych w wielu skalach, lecz doszukać się można pewnych różnic, są one nie duże. Jedna cecha, która różnicuje te dwie grupy w znaczącym stopniu jest gotowość do poradnictwa, w której kobiety uzyskują wyniki wysokie a mężczyźni bardzo niskie. Z punktu widzenia psychologii sportu, ważnym wydaje się, by zawodników cechowała właściwa samoocena, adekwatna lub nieco zawyżona w stosunku do własnych możliwości, co stanowi warunek postępu i odnoszenia sukcesów w działalności sportowej. Резюме Одним з найважливіших механізмів особистості, що регулює поведінку людини є самооцінка. Самооцінка формується на основі концепції власного «Я», що є результатом узагальнення інформації про власні внутрішні стани, власний зовнішній вигляд та фізичні особливості, власні вміння та навички, власні бажання, потреби, ставлення та інші психічні властивості., власне становище серед інших людей, власні права та привілеї. Робота має на меті показати схожість "справжнього" Я "людей різної статі. Звернути увагу на те, що ця пляма формує характер і чинить тиск на формування "морального хребта" людей, які беруть активну участь у спортивному житті. Робота зосереджена на трьох дослідницьких питаннях: • Чи відрізняється справжнє «Я» дівчат від справжнього «Я» хлопців? • Чи впливає спортивна діяльність на самооцінку дівчат? • Чи були респонденти чесними? Відповіді на ці запитання шукали, досліджуючи спільноту 60 студентів AWFiS у Гданську. Це була неоднорідна група з 30 студентів та 30 студенток. Усі респонденти навчаються на різних курсах. Для дослідження було використано об’єктивний тест ACL H. B. Gough та A. B. Heilbrun. За статистичними даними, досліджуваний відповідав чесно, вибираючи прикметники, що відповідали його самооцінці. Результати показують, що досліджувані групи схожі у багатьох масштабах, але деякі відмінності можна виявити, вони не великі. Однією з особливостей, яка істотно відрізняє дві групи, є готовність до консультування, де жінки мають високі результати, а чоловіки - дуже низькі. З точки зору психології спорту, видається важливим, щоб спортсмени мали правильну оцінку, адекватну або трохи завищену щодо їх власних здібностей, що є умовою прогресу та успіху у спортивній діяльності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30656
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Культура фізична_збірник_ 2021_removed (6).pdf361.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.