Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24042
Title: Characteristic features of professional study of physical education and sports in the USA
Authors: Мединський, Сергій
Medynskyi, Serhii
Keywords: major
bachelor
professional preparation
specialist
physical education
sport
the USA
академічна спеціалізація
професійна підготовка
фахівець
фізичне виховання
спорт
Issue Date: 2017
Citation: Medynskyi S. Characteristic features of professional study of physical education and sports in the USA / Serhii Medynskyi // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Л. Українки. - Луцьк, 2017. - № 2(38). - С.16–23
Abstract: Innovative processes in the field of physical culture and sports, understanding the value of health, recognition of high social importance of physical education, promotion of fitness, physical activities and sports, creating a positive public attitude to physical activity and sport through the recognition and respect for the achievements of teams or individual people – all of the above leads to the need of the expansion of the services rendered by means of physical activity and accordingly requires substantial changes in the study of future professionals of physical education and sport. One of the current issues in society today is a lack of professionals in the sphere of physical education and sport. Preparation of these professionals should take into account current global trends of education and the need to consider the experience of leading countries. Methods. Methodological principles of research are: the theory of philosophical knowledge and mutual interdependence of the phenomena of objective reality; an objective study of the development and communication of specific historical conditions based on the unity logical and historical, general and special, theory and practice. Results. The study proved the theory and practice of professional preparation of specialists of physical education and sports in the USA. Scientific theory of the system of such training is generalized. Tendencies of development of physical culture and sports in the US as determinants of modernization of professional preparation of specialists are revealed. The system of professional preparation of specialists of physical education and sports is characterized as one that has a coherent, continuous and differentiated character within university education We studied majors, spheres of physical education and sports, in a wild range of USA universities. The analysis of educational programs, available at these universities, helped us to generalize them as the bachelor programs – academic specializations, which are determined as majors. We outline twelve majors of bachelor's levels which correspond with the titles of bachelor’s specializations. Data of the comparative analysis of curriculum shows that it structure has common and quite unified character and consists of three key components: general education, field disciplines and major courses. It was found that for the Parks, recreation, leisure, and fitness studies divides these components pretty much alike and displays slight divergences not as much in the content of curricula as in the titles of the studied disciplines. Four years is provided for a bachelor's degree education, during which the student assimilates a set of academic courses within 120 credits. Selection process at the universities is based on grade requirements for academic courses. Hence only 14–15 % of the students on average complete bachelors degree in the USA.It is studied that in US schools traditional forms of learning and modern interactive technologies are practiced. Current control and selection provide quality of professional preparation of specialists. Universities and colleges in the United States available additional paid spring and summer semester lasting 1–3 weeks to eliminate the «debt» capture additional students in disciplines such additional payment semesters
Description: Інноваційні процеси у сфері фізичної культури й спорту, осмислення цінності здоров’я людини, визнання високої соціальної значущості фізкультурної освіти, популяризація фізкультурно-оздоровчих заходів та олімпійських видів спорту, формування позитивного ставлення широкого загалу до фізкультури й спорту через визнання та пошанування досягнень команд чи окремих осіб – усе це зумовлює потребу в розширенні послуг, що здійснюються засобами фізичної культури й, відповідно, потребує суттєвих змін у професійній підготовці майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту. Актуальне питання сьогодення  потреба суспільства в педагогічних кадрах, підготовка яких має відбуватися з урахуванням сучасних світових тенденцій освіти та необхідністю врахування досвіду провідних країн світу з досліджень проблем професійної підготовки фахівців із фізичної культури й спорту, зокрема США. Методи дослідження. Дослідження ґрунтується на порівняльно-аналітичному вивченні професійної підготовки фахівців із фізичного виховання та спорту в США, в основу якого покладено системний підхід, що передбачає розгляд органічних складових цілого в їх взаємодії, а також дає змогу провести дослідження з позицій цілісності, розкрити структурні компоненти системи професійної освіти, виявити механізми їх взаємозв’язків і взаємовпливів. Результати дослідження. Особливими ознаками професійної підготовки фахівців із фізичного виховання й спорту в Сполучених Штатах Америки визначено децентралізацію освіти (відсутність прямого впливу Департаменту освіти США на освітній процес; запровадження освітніх стандартів та ліцензування фахівців департаментами освіти штатів; визначення змісту освітніх програм і внутрішніх правил та вимог навчальними закладами безпосередньо); наявність законодавчо визначеної освітньої галузі «Парки, рекреація, дозвілля та фітнес»; наявність чотирьох основних напрямів (педагогічного, тренерськоінструкторського, оздоровчо-реабілітаційного, управлінсько-адміністративного) і 12 академічних спеціалізацій із підготовки фахівців із фізичного виховання й спорту в рамках університетської освіти; для здобуття ступеня бакалавра передбачено чотири роки, протягом яких студент засвоює комплекс навчальних дисциплін у межах 120 кредитів; наявність у програмах підготовки фахівців блоків дисциплін загальної освіти, галузі знань, академічної спеціалізації, вибіркового блоку дисциплін; вимоги щодо якості знань студентів як з окремих дисциплін, так і змістових блоків упродовж періоду навчання, що визначають умови поточного відбору та зумовлює низький відсоток (14–15 %) випускників бакалаврату впродовж останніх 50 років; об’ємну та різнопланову складову практичної діяльності з особливими вимогами допуску й звітності; додаткові навчальні семестри тривалістю 1–3 тижні для ліквідації «заборгованостей», опанування додаткових навчальних дисциплін (додатково оплачувані); високий рівень фінансово-матеріального забезпечення навчального процесу. Висновки. Комплексно розкрито теоретичні та практичні засади професійної підготовки фахівців із фізичного виховання й спорту в Сполучених Штатах Америки, що виявляється у виявленні та розкритті концептуальних засад, змісту та особливостей організації професійної підготовки фахівців із фізичного виховання й спорту в системі вищої освіти США.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24042
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мединський_2017.pdf760.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.