Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1772
Title: Aktywność ruchowa młodzieży z terenów wiejskich i małych miast
Authors: Walicka-Cupryś, Katarzyna
Ćwirlej, Agnieszka
Kużdżał, Adrian
Zawadzka, Dominika
Keywords: aktywność ruchowa
рухова активність
Issue Date: 2010
Citation: Aktywność ruchowa młodzieży z terenów wiejskich i małych miast / Katarzyna Walicka-Cupryś, Agnieszka Ćwirlej, Adrian Kużdżał, Dominika Zawadzka // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2010. - Вип. 14, т. 2. - С. 32 - 39.
Abstract: У роботі досліджуються питання порівняльної характеристики рівня фізичної активності підлітків віком від 13 до 15 років, які живуть у містах та сільській місцевості. Було визначено високо статистично значиме співвідношення між гендерними та віковими ознаками, місцем проживання та частотою занять фізичною діяльністю.
Description: Celem pracy była ocena aktywności ruchowej (AR) młodzieży w wieku 13- 15 lat z terenów wiejskich i małych miast. Na podstawie ankiety obliczono wskaźnik AR, MVPA (Moderate -to- Vigorus Physical Activity). W badanej populacji (AR) podejmowało 45,5% młodzieży, w tym 33,7% dziewcząt oraz 48,4% chłopców. Stwierdzono wysoce statystycznie istotną zależność pomiędzy płcią (p = 0,0003), wiekiem (p = 0,032 – ♀, 0,021 – ♂) i miejscem zamieszkania (p = ,0009 – ♀, p = 0,0001 – ♂) a częstością podejmowania (AR). Istotnie częściej aktywni ruchowo byli chłopcy oraz młodzież miejska. Odsetek młodzieży podejmującej (AR) zmniejszał się wraz z wiekiem. Wykształcenie rodziców nie miało wpływu na częstość podejmowania (AR) w badanej grupie. Należy propagować (AR) szczególnie wśród dziewcząt i na terenach wiejskich.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1772
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Valicka_170.pdf181.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.