Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1267
Title: Analiza zależności pomiędzy budową ciała a parametrami przedniej strefy podparcia stopy z zastosowaniem różnych metod statystycznych
Authors: Puszczałowska-Lizis, Ewa
Lizis, Pawel
Szurmik, Tomasz
Keywords: стопа
студенти
будова тіла
stopa
budowa ciała
studenci
Issue Date: 2012
Citation: Puszczłowska-Lizis E. Analiza zależności pomiędzy budową ciała a parametrami przedniej strefy podparcia stopy z zastosowaniem różnych metod statystycznych / Ewa Puszczałowska-Lizis, Pawel Lizis, Tomasz Szurmik // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 3. - С. 163 - 170.
Abstract: У статті аналізується взаємозалеҗність між складом тіла й параметрами передньої частини склепіння стопи. У дослідженні брали участь 280 студентів UR BWSU в Живці. Проведено виміри морфологічніх особливостей (маса і зросту тіла), на основі яких були розраховані антропологічні індекси визначення пропорції за вагою та зростом. Параметри передньої частини склепіння стопи: кут α i кут β отримана з плантограмів. Дослідження показали відсутність залежності між типом будови тіла й параметрами передньої частини склепіння стопи в жінок і чоловіків. Подібні результати було отримано із використанням різних статистичних методів.
Description: W pracy dokonano analizy zależności pomiędzy budową ciała a parametrami przedniej strefy podparcia stopy. Materiał badawczy stanowiło 280 losowo wybranych studentów UR i BWSU w Żywcu. Dokonano pomiarów cech morfologicznych (masa i wysokość ciała), na bazie których obliczono wskaźniki antropologiczne określające proporcje wagowo-wzrostowe. Parametry przedniej strefy podparcia stopy: kąt α i kąt β uzyskano z plantogramów. Badania wykazały brak występowania zależności między typem budowy ciała a parametrami przedniej strefy podparcia stopy u badanych kobiet i mężczyzn. Analizy przeprowadzone z wykorzystaniem różnych metod statystycznych dają porównywalne wyniki.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1267
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pyshalov.pdf711.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.