Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10452
Title: Biomechanical substantiation of handicap in powerlifting for athletes with a disability | [Biomechaniczne uzasadnienie wyrównywania szans w trójboju siłowym dla niepełnosprawnych lekkoatletów]
Authors: Briskin, Yuriy
Perederiy, Alina
Roztorhui, Mariia
Zanevskyy, Ihor
Бріскін, Юрій
Передерій, Аліна
Розторгуй, Марія
Заневський, Ігор
Keywords: powerlifting
athletes with a disability
handicap
trójbój siłowy
niepełnosprawni lekkoatleci
wyrównywanie szans
Issue Date: 2008
Citation: Biomechanical substantiation of handicap in powerlifting for athletes with a disability = Biomechaniczne uzasadnienie wyrównywania szans w trójboju siłowym dla niepełnosprawnych lekkoatletów / Yuriy Briskin, Alina Perederiy, Mariia Roztorgui, Ihor Zanevskyy // Fizjoterapia. - 2008. - Vol. 16, is. 2. - P. 38-43. (Scopus)
Abstract: The aim of the research was to create a handicap model in powerlifting for athletes with a disability. Best athletes participated West Ukrainian Regional competition in 2007 were examined. The model of handicap was created on the estimation of the motor possibilities level of disabled athletes, based upon muscle testing. There is a strong positive correlation between the offi cial competitive result and the result of muscle testing that makes clear to calculate a compensation coeffi cient as a ratio of its maximally possible result to the individual muscle testing result. Objectivity of muscle testing is confi rmed by the signifi cant strong correlation between the offi cial competitive result and the result of dynamometry, and also correlation between muscle testing and dynamometry. Thanks the compensation coeffi cient the sportsmen with harder impairments moved to better positions. The most important role in the determination of the winners remains for the offi cial competitive result that is proved by winners’ rank stability
Description: Celem badania było utworzenie modelu wyrównywania szans w trójboju siłowym dla niepełnosprawnych lekkoatletów. Zostali przebadani najlepsi lekkoatleci biorący udział w Regionalnych Mistrzostwach Zachodniej Ukrainy w 2007 r. Model wyrównywania szans był utworzony na podstawie oceny poziomu możliwości motorycznych niepełnosprawnych lekkoatletów, bazując na testach mięśniowych. Ponieważ występuje znacząca dodatnia korelacja pomiędzy ofi cjalnymi wynikami współzawodniczących oraz wynikami testów mięśniowych, z łatwością można wyliczyć współczynnik kompensacji jako stosunek możliwie maksymalnego wyniku z indywidualnym wynikiem testu mięśniowego. Obiektywność testu mięśniowego jest potwierdzona zarówno przez znacząco istotną korelację pomiędzy ofi cjalnymi wynikami współzawodniczących oraz wynikiem dynamometrii, jak również korelację pomiędzy testem mięśniowym a dynamometrią. Dzięki współczynnikowi kompensacji sportowcy z większym upośledzeniem mogli uzyskiwać lepsze wyniki. Najważniejsza rola w determinacji zwycięzców wciąż pozostaje przypisywana ofi cjalnym wynikom współzawodniczących, które są potwierdzone przez stabilne miejsce w rankingu zwycięzców.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10452
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК в базах даних Scopus, WoS, Tomson ReutersItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.