Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2030
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBejer, Agnieszka-
dc.contributor.authorProbachta, Mirosław-
dc.contributor.authorSochacki, Artur-
dc.contributor.authorLenart-Domka, Ewa-
dc.date.accessioned2015-06-03T10:42:39Z-
dc.date.available2015-06-03T10:42:39Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationKliniczne uwarunkowania zmęczenia po udarze mózgu / Agnieszka Bejer, Mirosław Probachta, Artur Sochacki, Ewa Lenart-Domka // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2010. - Вип. 14, т. 3. - C. 17 - 23.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2030-
dc.descriptionCelem pracy była ocena klinicznych uwarunkowań zmęczenia u osób do 2 lat po udarze mózgu. Do badań zakwalifikowano zgodnie z przyjętymi kryteriami 100-u pacjentów, czyli 24 % hospitalizowanych po udarze mózgu w tym czasie. Stan emocjonalny jest głównym czynnikiem powiązanym ze zmęczeniem po udarze mózgu (R = 0,78; p < 0,05). Znamienne statystycznie zależności występują także pomiędzy zmęczeniem a stanem funkcjonalnym w zakresie samodzielności w czynnościach życia codziennego (R = 0,37; p < 0,05). Typ udaru i lokalizacja ogniska udarowego nie wykazują wpływu na występowanie zmęczenia. Depresja i niepełnosprawność funkcjonalna jest powiązana z występowaniem zmęczenia do 2 lat po udarze mózgu. Terapia nacelowana na poprawę stanu emocjonalnego i funkcjonalnego może być pomocna w prewencji i leczeniu zmęczenia po udarze mózgu.uk_UA
dc.description.abstractМетою праці була оцінка клінічних показників прояву втоми у осіб на протязі 2 років після перенесення інсульту. У дослідженні було залучено, згідно встановлених критеріїв, 100 пацієнтів, що становило 24% від загально числа госпіталізованих. Встановлено, що емоційний стан є головним чинником, який пов’язаний із втомою після інсульту (R=0,78; p<0,05). Чіткі статистичні залежності виявлено також між втомою і функціональним станом, щодо самостійності і дієздатності у повсякденномужитті (R=0,37; p<0,05). Тип інсульту, а також локалізація його центру не впливають на появу втоми. Депресія та функціональна інвалідність пов’язана з проявами втоми до 2 років після інсульту. Терапія спрямована на покращення емоційного та функціонального станів, попередження та лікування втоми після інсульту.uk_UA
dc.language.isopluk_UA
dc.subjectінсультuk_UA
dc.subjectвтомаuk_UA
dc.subjectдепресіяuk_UA
dc.subjectфункціональний станuk_UA
dc.subjectневрологічний станuk_UA
dc.subjectzmęczenieuk_UA
dc.subjectudar mózguuk_UA
dc.subjectdepresjauk_UA
dc.subjectstan funkcjonalnyuk_UA
dc.subjectstan neurologicznyuk_UA
dc.titleKliniczne uwarunkowania zmęczenia po udarze mózguuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Бейєр_214 - Poland.pdf195.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.